Statut Fundacji Agory

S T A T U T

Fundacji Agory

z siedzibą w Warszawie

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja Agory", zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez:

1) spółkę pod firmą: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 59944 ("Agora S.A."),

2) spółkę pod firmą: Agora - Holding, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 35128 ("Agora - Holding"),

zwane dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 maja 2004 r. przez Hannę Kacprzak-Kucharską notariusza z Warszawy za numerem repertorium A Nr 3837/2004, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 6

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja może:

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 7

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 8

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji są:

1) stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;

2) propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym;

3) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę,

4) niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin;

5) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa;

7) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej;

8) prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury fizycznej i sportu;

9) prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;

2. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;

3. prowadzenie bibliotek oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;

4. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;

5. współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;

6. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;

7. tworzenie i prowadzenie banku informacji o warunkach panujących w placówkach wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;

8. organizowanie i sponsorowanie konkursów na najlepsze placówki oświatowe, wychowawcze, opiekuńcze i zdrowotne w kraju, współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i metody wychowania, nauczania i leczenia;

9. organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej;

10. organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;

11. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;

12. udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej;

13. organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem;

14. organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia;

15. finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

16. organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych;

17. finansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów określonych w § 10;

18. inne formy działalności charytatywnej.

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych w całości przekazany przez Fundatorów w częściach: 80.000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) złotych przez Agora - Holding, Sp. z o.o. i 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych przez Agora SA.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Przychody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;

3) zbiórek i imprez publicznych;

4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

§ 16

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd - za zgodą Rady Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§ 18

1. Organami Fundacji są:

1) Zgromadzenie Fundatorów,

2) Rada Fundacji,

3) Zarząd.

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 19

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy w imieniu których działać będą ich stali przedstawiciele ("Przedstawiciele").

2. Z zastrzeżeniem § 20 każdy z Fundatorów ustanawia po jednym Przedstawicielu zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach aktu określającego jego wewnętrzny ustrój i zasady funkcjonowania.

3. Z zachowaniem wymogów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Przedstawiciel może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora, który go ustanowił.

4. Przedstawiciele mogą wchodzić w skład Rady Fundacji.

§ 20

W Zgromadzeniu Fundatorów Agora S.A. będzie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Agory S.A. lub osobę wskazaną przez prezesa Zarządu Agory S.A. - jako przedstawiciela Agory S.A.

§ 21

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1) zmiana celów i statutu Fundacji,

2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,

3) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji oraz poszczególnych jej członków z zastrzeżeniem § 25 .

§ 22

1. Decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwał.

2. W razie braku jednomyślności, rozstrzygający jest głos Przedstawiciela Agory - Holding.

§ 23

1. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez:

1) każdego z ich Przedstawicieli,

2) przewodniczącego Rady Fundacji na mocy udzielonego mu przez nią upoważnienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej Rada Fundacji, poza upoważnieniem do zwołania Zgromadzenia Fundatorów, przyjmie równocześnie projekty jego uchwał. Projekty te zostaną poddane pod obrady Zgromadzenia Fundatorów zwołanego w tym trybie.

3. Jeżeli w dwóch następujących po sobie terminach, z których drugi przypadać musi co najmniej po upływie miesiąca od pierwszego z nich, Zgromadzenie Fundatorów nie będzie mogło się odbyć z przyczyn leżących po stronie jednego z Przedstawicieli, w jego miejsce wstąpi inny Przedstawiciel ustanowiony z zachowaniem wymogów określonych w § 19.

4. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania.

§ 24

1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.

2. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.

§ 25

Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie:

1) Zbigniew Bąk,

2) Seweryn Blumsztajn,

3) Helena Łuczywo,

4) Piotr Paweł Niemczycki,

5) Wanda Rapaczynski.

§ 26

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

1) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

2) upływu kadencji,

3) śmierci jej członka;

4) złożenia przez niego rezygnacji;

5) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej w trybie określonym w § 22.

§ 27

1. Rada Fundacji jest jej organem nadzorczym i doradczym.

2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

1) zawiązanie lub przystąpienie Fundacji do spółki handlowej;

2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 32;

3) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

4) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd;

5) ustalanie regulaminu pracy Zarządu;

6) zatwierdzanie opracowywanego przez zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

7) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

8) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu;

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom.

3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 28

1. Członkowie Rady Fundacji mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.

§ 29

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez każdego członka z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.

5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 30

1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;

2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech albo pięciu osób.

2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 31

1. Zarząd składa się z trzech lub większej liczby członków.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

3. Powołując osobę do składu Zarządu Rada Fundacji wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu: Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa lub Wiceprezesa.

§ 32

Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:

1) Wojciech Kamiński - Prezes Zarządu,

2) Marek Szydłowski - Wiceprezes Zarządu.

§ 33

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

1) upływu kadencji;

2) śmierci członka Zarządu;

3) odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:.

a) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

d) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

e) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 34

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 35

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 36

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

2) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

3) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

6) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

7) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

8) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

2. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 37

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest:

Prezes Zarządu lub Pierwszy Wiceprezes Zarządu - jednoosobowo,

Wiceprezes Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub Pierwszym Wiceprezesem Zarządu.

§ 38

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

1) dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie dwóch lub trzech osób;

2) trzech jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie czterech lub większej liczby osób.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 39

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

3. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 40

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§ 42

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 43

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§ 44

Fundacja ulega likwidacji wobec:

- wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§ 45

1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 statutu. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

§ 46

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 7 statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 47

1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 12 maja 2004r.

2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Fundacja Agory z siedzibą w Warszawie stosuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, które będą zainstalowane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Więcej informacji o plikach cookies, a także o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących prawach można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Akceptuję